Viser arkivet for stikkord fau

Stort flertall - 17. mai toget går til Horten Sentrum

Foreldre og barn ved Granly Skole har talt. De vil at barnetoget ved Granly Skole 17. mai skal gå til Horten Sentrum.

83% (356 elever) av elvene ved Granly Skole har stemt. 70,8% (252) av disse har stemt for Horten Sentrum, mens 29,2% (104) har stemt for Kirkebakken.

Vi håper og er innstilt på, grunnet det realtivt store flertallet, at alle elever og foresatte ved skolen solidarisk stiller seg bak resultatet. Nå da resultatet foreligger kan 17. mai komiteen starte arbeidet med å tilrettelegge for en best mulig 17. mai fering i 2011 både for unge og gamle.

mvh
17. mai gruppa

HUSKE Å STEMME - FRISTEN ER I MORGEN

Hei
I morgen fredag 26 november er det aller siste frist for å levere stemmeseddel til kontaktlærer vedrørende 17. mai togets retning for Granly Skole. Vi i 17. mai gruppa vil i morgen kveld telle opp stemmene for så å publisere resultatet her på Origo.

STEM NÅ.

Hvordan blir 17. mai om barnteoget går til Kirkebakken eller til Horten?

Det skal nå i høst avgjøres om barnetoget ved Granly Skole skal gå mot Horten eller mot Kirkebakken. I den anledning er det selvsagt viktig at vi kommer ut med så mye informasjon som mulig.

Hvordan vil dagen se ut sånn noenlunde avhengig de ulike retninger, og vil feringen i Nasjonalparken (Borreparken) bestå? La oss ta det siste først: JA feiringen i Nasjonalparken vil bestå.

Med forbehold om at 17. mai komiteen har behov for å justere programmet noe etter at resultatet av avstemningen er klar, får vi ta litt forbehold om. Men her ser dere programmer som representerer de to ulike retningene. PS! dette er tidligere programmer for dagen. Program for 2011 er selvsagt ikke spikret pr nå.

Program ved å gå til Kirkebakken (2008):

Program ved å gå til Horten (2010)

Nytt FAU møte tirsdag 26 oktober

*Velkommen til nytt FAU møte ved Granly skole tirsdag 26.10.10 kl.1800. *

AGENDA:

1. Pals, status v/Anne og Henning.
2. Origo og 17.mai utvalget v/ Bengt og Kristian.
3. Tema foreldremøter for klassetrinnene. Felles diskusjon.
4. Parkering og “gå og sykkelaksjon”. Status fra utvalget v/Petter, Marit og Stian.
5. Flerbrukshall v/Ivar og Åge Jacob.
6. Eventuelt.
KFU

Kom gjerne med innspill eller synspunkter til emnene på agendaen. Så skal vi hensynta

innspillene i FAU møtet.

mvh
FAU ved Granly skole

REFERAT FAU MØTE GRANLY SKOLE, ONSDAG 15.09.10

Ligger nå ute under fanen Tekster over. God lesning.

Skoleårets første FAU møte gjennomført

FAU har gjennomført dette skole årets første FAU møte. Referat fra alle FAU sine møter vil bli lagt ut her på Origo sidene våre. Dere kan da alle sammen komme med innspill, spørsmål, tips & tricks. La oss gjøre denne siden levende og som en del av informasjonsflyten mellom skole, barn og foreldre.

*FAU har mange viktige saker og aktiviteter denne høsten, og vi nevner noen: *

1) 17 mai togets retning avgjøres gjennom en endelig avsteming
2) Traffikk situsajonen er kaotisk og farlig ved Granly Skole. Her må det til både kortsiktige og langsiktige tiltak for å trygge våre barns sikkerhet
3) Skole utbygging og mulig flerbrukshall
4) PALS
5) Gå/sykkel aksjon med mer :-)

Fullstendig informasjon, beslutninger, diskusjoner og referater vil du finne her på www.granly-fau.origo.no

Vi ønsker dere alle velkommen til et nytt skoleår.

mvh
FAU Styret

NÅ SKAL DET AVGJØRES - 17. mai togets retning

  • Si DIN mening!

FREDAG 26. NOVEMBER stemmes det over barnetogets retning.

For to år siden ble det gjort en avstemning på hvilken retning barnetoget på Granly skole skulle gå. Det ble i forbindelse med dette ytret ønske om en ny avstemming etter en prøveordning på 2 år. Nå er disse 2 årene gått og det er tid for en avgjørende avstemming om hvilken vei barnetoget skal gå i fremtiden. Avstemningen som avsluttes fredag 26. november blir avgjørende for hvilken retning 17. mai toget ved Granly skole skal gå i fremtiden.

Si din mening er på Origio. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få sagt sin mening. På den måten kan vi få belyst alle sider av et eventuelt skifte av retningen av barnetoget 17 mai ved Granly skole. Hva mener du betyr mest? Er det barnas ønsker? Er det tradisjoner? Er du bekymret for hvordan dagen vil avvikles mht Nasjonalparken, bautaen osv. Skal man ta hensyn til at Granly er den skolekretsen som vokser mest, og da også med flere innflyttere og sammensatte familier i kretsen? osv.

Ordet er ditt, si din mening. For å skrive et innlegg på må registrere deg og være pålogget. Følg link under denne teksten.

Vi håper på engasjement fra dere, og gjør vårt beste for å sikre en så god prosess rundt den kommende avstemningen. Uansett resultat av avstemmingen må vi alle være lojale mot denne.

Med vennlig hilsen
medlemmene i 17. mai gruppen

Olav Tømmerstigen
Jon Klasbu
Beate Flåten
Lars Joakim Tveit
Brita Kristensen
Kristian Hettervik
Bengt Berglund
Birgit Gundersen

Dette er medlemmene i 17 mai gruppen

Medlemmen som utgjør 17 mai gruppen og som da skal sørge for en demokratisk og god prosess reltatert til 17 mai togets retning ved Granly Skole er følgende:

- Kristian Hettervik
- Brita Kristensen
- Jon Klasbu
- Birgit Gundersen
- Lars Joakim Tveit
- Olav Tømmerstigen
- Bente Flåten
- Bengt Berglund

Gruppen hadde allerede møte i juni for å komme raskt i gang. Neste møte er 19 august, og har du innspill så ta kontakt med en av deltagerne i gruppen.

FAU ønsker medlemmer til 17. mai gruppe

17 mai Granly

FAU har besluttet å opprette en egen gruppe som har til hensikt å ivareta en riktig demokratisk prosess for retning av barnetoget ved Granly Skole på 17 mai.

Bakgrunnen for denne beslutning er tilbakemeldinger om at det ved forrige avstemning om 17. mai togets retning var en noe uklar svarslipp og konsekvensanalyse. Blant annet oppsto det mange bekymringer med hensyn til avviklingen i Nasjonalparken. Vi har nå 2 år som vi har gått til Horten, og denne erfaring vil bringes inn i evalueringen.

Nåværende situasjon hvor vi har en delt foreldregruppe Horten / Borre er uheldig for skolens samhold, samt uholdbart for barna våre. Og det er barna våre vi må ha i tankene når utfordrende problemstillinger skal løses på tvers av ulike ønsker og interesser.

FAU ønsker en situasjon der ”ALLE” klarer å stille seg bak en felles løsning, det er det helt optimale. Videre at det etableres en mer varig løsning enn det som i dag foreligger. FAU ønsker at en slik løsning skal gjelde fra 17. mai 2011. En løsning må derfor være på plass januar/februar 2011.

FAU ønsker derfor å sette sammen en gruppe med foreldrerepresentanter fra begge ”leire”, med en leder som innehar den nødvendige roen for ledelse av gruppen. Det er av avgjørende karakter at gruppen med støtte av FAU representantene bidrar til en riktig og demokratisk prosess som unngår å splitte skolen.

Gruppens MANDAT
Gruppens hovedoppgave er å ivareta en åpen og god prosess for å skape en aksept for et resultat som alle kan leve med for den videre avviklingen av 17. mai toget ved Granly Skole.

Gruppen vil optimalt bestå av ca 7 personer, og FAU vil med dette be de som ønsker å være med i gruppen melde sin interesse til FAU før 29 mai 2010.

FAU stiller med 2-3 representanter i gruppen.

Meld din interesse her: Bengt Berglund: bengt@duplomedia.no eller Kristian Hettervik: krihett@frisurf.no

La rekrutteringen starte :-)

/FAU

Referat foreldrerådsmøte

Referat fra foreldrerådsmøte for FAU ved Granly mai 2010 ligger nå ute under Tekster over :-)

FAU referater

Referater fra FAU møter finner du under headingen Tekster over. Pr nå ligger det 2 stk referater der.

mvh
FAU Granly Skole

Det blir noen år i brakker for barna våre

Brakker2

De 13 midlertidige brakkene ved Granly skole skal utvides med ytterligere 28. Tre klassetrinn flyttes ut av gamleskolen på grunn av fukt og dårlig inneklima.

Har du ikke fått med deg artikkelen, eller har lyst til å komme med innspill eller diskutere saken så kan du lese mer her: http://www.gjengangeren.no/nyheter/far-28-nye-brakker-1.4738474

Så kan du poste kommentarene dine her under dette innlegget.

• Link til referater for FAU • webfronter.com
• Vedtekter for FAU ved Granly Skole i Horten og Borre • webfronter.com